Din dag, precis så som du vill ha den

Ro Omsorg Assistans AB är erbjuder personlig assistans, avlösning i hemmet samt ledsagarservice.

Lagen om stöd och service (LSS)

Historik Omsorgslagen (lagen 1985:568 om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.) trädde i kraft 1968 och upphävdes 1994. Detta kan benämnas som ett första steg mot den LSS-lag vi har idag. Genom omsorgslagen fick personer som idag omfattas av LSS möjlighet till skolgång, fritidsaktiviteter och sysselsättning. År 1993 författade den dåvarande regeringen proposition 1992/93:159 som sedan blev LSS-lagen (SOU 2004:103, Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen).

När omsorgslagen ersattes av LSS ett år senare var målet att den enskilde personen ska få möjlighet att leva som andra. Genom LSS ville politiken sätta fokus på de individuella rättigheterna. Till grund för lagen ligger FN:s standardregler, vilka beskriver ansvaret som världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhället, och att levnadsvillkoren ska vara jämlika. LSS en rättighetslag för personer med stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder (Lag 1993:387). Det finns ingen exakt definition av vad som är en rättighetslag. En rättighetslag kännetecknar dock att insatserna är definierade, att den enskilda kan utkräva förmåner och att beslut om insatser kan överklagas enligt den ordning som gäller för förvaltningsbesvär.

Lagen bygger på tre personkretsar och tio insatser I 1 § LSS har man bestämt vilka målgrupper som ska omfattas av lagen (personkretsarna) och de olika sökbara insatserna är föreskrivna i lagen. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som personer med funktionshinder kan behöva. Den enskilde ska också uppnå goda levnadsvillkor (7 § LSS) vilket anses vara något bättre än skälig levnadsnivå, som beskrivs i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Rättighetslagen kännetecknas även av att beslut om insatser kan överklagas enligt den ordning som gäller för förvaltningsbesvär, vilka framgår i 31–33 §§ FL. Insatserna ska vara avgiftsfria (21 § LSS).

Socialstyrelsens definition på funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det finns mer information på Socialstyrelsens termbank.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med ledsagning eller avlösning i hemmet? Tveka inte att ta kontakt med oss.